Strefa Rodzica

POMOC PSYCHOLOGICZNA


W naszej szkole uczniom oferujemy pomoc pedagogiczną w zakresie: 
- analizowania przyczyn niepowodzeń szkolnych,
- integrowania zespołów klasowych w klasach,
- współpracy z uczniami, rodzicami i nauczycielami w celu zgromadzenia dokumentacji psychologicznej i w związku z tym dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb uczniów,
- organizacji opieki i pomocy materialnej dla uczniów potrzebujących (m.in. stypendia szkolne, dofinansowanie wyjazdów szkolnych, bezpłatne obiady, itp.),
- przeciwdziałania niedostosowaniu społecznemu,
- profilaktyki zachowań ryzykownych.

Pedagodzy szkolni współpracują z:
• Poradnią Psychologiczno–Pedagogiczną w Dziekanowie Leśnym,
• Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Caritas,
• Urzędem Miejskim,
• Policją, Strażą Miejską,
• poradniami specjalistycznymi.

Dzieciom z trudnościami oferujemy zajęcia specjalistyczne. W zależności od problemów, z jakimi boryka się dziecko, proponujemy udział w terapii pedagogicznej i /lub psychologicznej.
Uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego mają możliwość uczestniczenia w zajęciach rewalidacyjnych.

Terapia pedagogiczna, zwana dawniej reedukacją lub zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi, to specjalistyczne działania mające na celu niesienie pomocy dzieciom z dysfunkcjami rozwojowymi. Zaburzenia koryguje się poprzez odpowiednie oddziaływania specjalistyczne. Podjęcie działań terapeutycznych jest szczególnie ważne, ponieważ brak osiągnięć w nauce, niepowodzenia szkolne często związane z niedostatecznym opanowaniem umiejętności czytania, pisania, liczenia, itp. mogą spowodować rosnącą niechęć do samej szkoły. Ponadto trudnościom szkolnym często towarzyszą problemy wychowawcze, zaburzenia aktywności, motywacji, zaburzenia emocjonalne, zaburzenia relacji społecznych.
Działania terapeutyczne będą powodować pozytywne zmiany w sferach: poznawczej i emocjonalno-motywacyjnej oraz wzrost wiedzy i umiejętności.

Terapia pedagogiczna stwarza dzieciom z dysfunkcjami rozwojowymi możliwości wszechstronnego rozwoju.

Celem terapii pedagogicznej jest:
- stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych,
- wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach dzieci,
- eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji, tj. dzieci wymagają wyrównywania braków w sferze psychicznej wskutek negatywnych doświadczeń, a więc zainteresowania ich tym, co jest atrakcyjne i możliwe do osiągnięcia oraz dostrzegania uzdolnień, sukcesów i pozytywnych cech.

W naszej szkole terapię pedagogiczną prowadzi się w formie indywidualnych oraz grupowych zajęć korekcyjno–kompensacyjnych (grupy od 2 do 5 uczniów). Zajęcia odbywają się zwykle raz w tygodniu, w czasie dogodnym dla uczniów (w godzinach porannych lub popołudniowych). Zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej.

Zajęcia rewalidacyjne
Celem oddziaływań rewalidacyjnych jest rozwój i aktywizowanie tych wszystkich właściwości intelektualnych i osobowości ucznia  niepełnosprawnego, które umożliwią mu możliwie najpełniejsze uczestnictwo w procesie dydaktyczno-wychowawczym i społecznym. Celem jest stawianie  na mocne  strony  dziecka  oraz  szukanie  tego, co w nim najlepsze. Dwa główne aspekty pracy rewalidacyjnej to działania o charakterze dydaktycznym i terapeutycznym.

Zajęcia rewalidacyjne zwykle zorganizowane są w formie zajęć indywidualnych i odbywają się dwa razy w tygodniu.
Każdorazowo prowadzone są po wnikliwej analizie zaleceń zawartych w orzeczeniu, po dokonaniu Wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia i opracowaniu Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego. Zajęcia prowadzone są przez pedagoga specjalnego.

Zajęcia logopedyczne

Zajęcia logopedyczne prowadzone są indywidualnie z każdym dzieckiem lub w małej grupie. Obejmują ćwiczenia korekcyjne w zależności od rodzaju i stopnia zaburzeń mowy. Oprócz ćwiczeń wspomagających artykulację ćwiczeń oddechowych wykonuje się ćwiczenia i zabawy stymulujące językowy rozwój dzieci, ułatwiające mówienie, czytanie i pisanie. Program zajęć uzależniony jest od indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia.

Wsparcie psychologiczne

Na terenie szkoły prowadzone są również zajęcia adresowane do młodych ludzi potrzebujących wsparcia psychologicznego.
Psycholog udziela konsultacji indywidualnych. Pomoc młodym organizowana jest również w formie cyklicznych spotkań grupowych.
Na zajęcia psychologiczne zapraszamy uczniów borykających się z niepowodzeniami w nauce, nieśmiałych, wycofanych, pragnących lepiej nawiązywać, kontakty towarzyskie lepiej poczuć się w klasie szkolnej czy wśród rówieśników.
Podczas spotkań pomagamy również lepiej radzić sobie z trudnymi emocjami (lęk w szkole, stres); poznajemy efektywne sposoby uczenia się; uczymy się organizować sobie czas.
Adresatami spotkań są również uczniowie nadpobudliwi, mający trudności z koncentracją uwagi, czy też z problemami pozaszkolnymi.


Doradztwo zawodowe

Wspieranie i przygotowywanie uczniów do podejmowania decyzji edukacyjno -zawodowych jest zadaniem statutowym szkoły. Wewnątrzszkolny System Doradztwa pomaga w rozwiązywaniu problemów powiązanych z wyborem kierunku kształcenia i planowania kariery zawodowej. Doradztwo dostępne jest dla wszystkich uczniów gimnazjum w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Ponadto nasza szkoła przystąpiła do projektu unijnego z doradztwa zawodowego – „Bliżej rynku pracy” dostępnego dla wszystkich uczniów. Dodatkowo klasa siódma w drugim semestrze będzie miała doradztwo edukacyjno – zawodowe w wymiarze 10 godzin w semestrze.

Drodzy Rodzice!
W procesie terapii bardzo ważna jest rola rodziców, dlatego każdy z Państwa jest w naszym gabinecie mile widziany. Chętnie poznajemy rodziców naszych uczniów. Wierzymy, że pełen ciepła, wzajemnego zaufania i szacunku dialog z Państwem, pomoże nam lepiej i efektywniej wspierać Państwa dzieci.

OPIEKA MEDYCZNAGabinet Pielęgniarek 
czynny  codziennie w godzinach 8.00-16.00. 

Pani Pogorzelska Monika i pani Cielecka Agnieszka  to osoby z dużym stażem pracy . Sprawują profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami oraz udzielają pierwszej pomocy medycznej w nagłych wypadkach i zachorowaniach.

Gabinet mieści się na piętrze, obok pokoju nauczycielskiego  (pokój nr 9).


Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami
Dwujęzycznymi i Sportowymi
im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach

ul. Staszica 2
tel. 22 751 56 10
sp3@lomianki.pl
© Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach