Rekrutacja

Rekrutacja - klasy sportowe


ZASADY PRZYJĘĆ DO KLAS IV i V SPORTOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I SPORTOWYMI W ŁOMIANKACH


Podstawy prawne

Zasady przyjęć do klasy IV i V sportowej w szkole podstawowej w roku szkolnym 2018/2019 zostały przygotowane w oparciu o zapisy:

a) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.)

b) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 610)


Zasady przyjęć

Zgodnie z art. 137 ustawy Prawo oświatowe:

1. Do oddziału sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej, w przypadku gdy szkolenie w danym sporcie rozpoczyna się w tej klasie, przyjmuje się kandydatów, którzy:

1) posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;

2) posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału;

3) uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danym oddziale.

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w oddziale sportowym, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w ust. 1 pkt 3.

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, tj.:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

     Kryteria, o których mowa powyżej mają jednakową wartość – 70 punktów.Regulamin rekrutacji


ZASADY PRZYJĘĆ DO KLAS IV i V SPORTOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I SPORTOWYMI W ŁOMIANKACH


Podstawy prawne

Zasady przyjęć do klasy IV i V sportowej w szkole podstawowej w roku szkolnym 2018/2019 zostały przygotowane w oparciu o zapisy:

a) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.)

b) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 610)


Zasady przyjęć

Zgodnie z art. 137 ustawy Prawo oświatowe:

1. Do oddziału sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej, w przypadku gdy szkolenie w danym sporcie rozpoczyna się w tej klasie, przyjmuje się kandydatów, którzy:

1) posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;

2) posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału;

3) uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danym oddziale.

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w oddziale sportowym, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w ust. 1 pkt 3.

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, tj.:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

     Kryteria, o których mowa powyżej mają jednakową wartość – 70 punktów.Pliki do pobrania


Harmonogram rekrutacji do oddziału sportowego
POBIERZ

Test sprawności fizycznej i technicznej - pływanie
POBIERZ

Test sprawności fizycznej i technicznej piłka nożn
POBIERZ

Test sprawności fizycznej i technicznej-koszykówka
POBIERZ

Test sprawności fizycznej i technicznej-koszykówka
POBIERZ

Wniosek o przyjęcie do oddziału sportowego
POBIERZ

Zasady przyjęć do klas sportowych
POBIERZFormularz rekrutacyjny - klasy sportowe

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych


Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami
Dwujęzycznymi i Sportowymi
im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach

ul. Staszica 2
tel. 22 751 56 10
sp3@lomianki.pl
© Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach