Rekrutacja

Rekrutacja - klasy dwujęzyczne


Informacje ogólne:

- pięć godz. języka angielskiego w tygodniu
- intensywna nauka języka
- podręcznik o wyższym stopniu trudności niż w klasach ogólnych
- wykwalifikowana, doświadczona kadra z doświadczeniem w pracy w klasie dwujęzycznej
- nauka w dobrze wyposażonych pracowniach, laboratorium językowe

Nauka w klasie dwujęzycznej przygotowuje do kontynuowania nauki w systemie dwujęzycznym w szkole średniej. Uczniowie poznają kulturę, literaturę, historię krajów dwujęzycznych w ramach zajęć i realizując projekty edukacyjne. Treści programowe wybranych przedmiotów (aktualnie matematyka, chemia) są prowadzone w języku polskim i języku angielskim, co pozwala na poszerzanie słownictwa, które nie pojawia się na zajęciach języka angielskiego.
 
Uczniowie klas dwujęzycznych osiągają sukcesy w konkursach językowych. To młodzież ambitna, pełna pasji, zorientowana na własny rozwój, wzajemnie motywująca się do nauki. Absolwenci klas dwujęzycznych bez problemów dostają się do wymarzonych szkół średnich zajmujących wysokie pozycje w rankingach.

Wspieramy młodzież w realizowaniu ich pasji, umożliwiając elastyczny grafik zaliczań przedmiotów, jeśli związane jest to z wyjazdami lub udziałami w konkursach.
Wyjazdy językowe - Euroweek.Regulamin rekrutacji


ZASADY PRZYJĘĆ DO KLAS VII DWUJĘZYCZNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ ŁOMIANKI:

Podstawy prawne

Zasady przyjęć do klas VII dwujęzycznych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2018/2019 zostały przygotowane w oparciu o zapisy:
a)    ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.)
b)    rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 610)


Zasady przyjęć

Zgodnie z art. 139 ustawy Prawo oświatowe:
1.    Do oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się w pierwszej kolejności ucznia tej szkoły, który:
1)    otrzymał promocję do klasy VII;
2)    uzyskał pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzonego  na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.
2.    W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w oddziale dwujęzycznym, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1)    wynik sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w ust. 1 pkt 2;
2)    wymienione na świadectwie promocyjnym do klasy VII szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego
za oceny wyrażone w stopniu:
- celującym – przyznaje się po 18 punktów,
- bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów,
- dobrym – przyznaje się po 14 punktów,
- dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
- dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.
3)    świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem – przyznaje się 7 punktów.
3.    W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu oddział dwujęzyczny, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, tj.:
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
     Kryteria, o których mowa powyżej mają jednakową wartość – 70 punktów.
4.    W przypadku wolnych miejsc do oddziałów dwujęzycznych w publicznych szkołach podstawowych na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego, mogą być przyjęci kandydaci niebędący uczniami tej szkoły, którzy przystąpili do postępowania rekrutacyjnego. Przepisy ust. 1–3 stosuje się odpowiednio.
Wniosek o przyjęcie do klasy VII dwujęzycznej składa się w sekretariacie szkoły, która prowadzi postępowanie rekrutacyjne do oddziału dwujęzycznego.

Pliki do pobrania


Harmonogram rekrutacji do klasy VII dwujęzycznej
POBIERZ

Wniosek o przyjęcie do klasy dwujęzycznej
POBIERZ

Zasady przyjęć do klas dwujęzycznych
POBIERZFormularz rekrutacyjny - klasy dwujęzyczne

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami
Dwujęzycznymi i Sportowymi
im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach

ul. Staszica 2
tel. 22 751 56 10
sp3@lomianki.pl
© Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach